Home

Metangass som drivstoff

Metangass er en 25 ganger kraftigere drivhusgass en co2. Den blir til co2 og vanndamp som går inn i det naturlige kretsløpet. Fossilt drivstoff tilfører kretsløpet store mengder klimagasser. Vi gjør matavfall- og kan gjøre avfall fra gårder om til biogass Miljøforhold. Metan dannes som et sluttprodukt fra anaerob nedbrytning av visse typer organisk materiale, og derfor kalles gassen også sumpgass og gruvegass.. Metanmolekylet (CH 4) absorberer langbølget stråling sterkere enn et molekyl CO 2, i tillegg til at det er aktivt i fotokjemiske prosesser.Imidlertid har metangass en oppholdstid i atmosfæren på mindre enn ti år

Vi lager biogass - IVA

Metangass er en luktfri og fargeløs drivstoff, noe som skaper varme og lys. Septisk systemer, deponier og myrer er førsteklasses steder for metangass å bygge opp. Nettselskapene legge lukt til gass, noe som skaper et råttent egg lukt for å varsle folk i området at nivåene av metan kan være for høy Biogass som drivstoff (CH4) Metan på tanken. Metan er brennbart, og passer utmerket som drivstoff i forbrenningsmotorer. Rensker man ut de 40 prosentene med karbondioksid sitter man igjen med det som bransjen kaller biometan. Ikke la deg forvirre - det er allikevel helt vanlig metangass. I Norge går omtrent 350 busser på biometan (2016) Til slutt gjenstår en biogass som består av metan, CO2 og vann. For at gassen skal kunne brukes som drivstoff, må den bestå nesten utelukkende av metan. Derfor tørkes gassen og tømmes for CO2. Når metaninnholdet er på 97-98 prosent kan den brukes av alle typer gassdrevne transportmidler. Metangass er et effektiv drivstoff Tidligere lå det et deponi her. Anlegget drives av metangass fra dette deponiet, og krever dermed ikke strøm fra andre kilder. Drivstoffet som blir dannet er karbonnøytralt: Karbondioksiden som slippes ut når drivstoffet forbrennes ville blitt sluppet ut uansett når matavfallet råtnet. En kilo matavfall tilsvarer 0,13 liter diesel

Ved å utnytte energien som ligger i metangass fra kumøkk blir med andre ord hvert melkeglass, hver biltur - og hver eneste ku mer miljøvennlig. Store verdier - for både bonden og miljøet. KUKRAFT TM er et positivt klimatiltak, og samtidig sirkulærøkonomi i praksis. Melk fra kua blir mat, kumøkk blir drivstoff,. Metangass er ein fargelaus, luktfri og brannfarleg gass som er lettare enn luft. Blanding av metan og luft kan vera eksplosiv og har gjennom historia forårsaka mange alvorlege gruveulukker. I motsetnad til dei andre enkle alkana (etan, propan og butan) kan ein ikkje omdanne metan til væske under høgt trykk. Metan blir difor kalla ein tørrgass For alt som skal opp i luften, er vekten av drivstoffet og motorene avgjørende. For lengre distanser, er hydrogen og brenselceller mye lettere enn batterier. Begge løsninger benytter elmotorer, som er kompakte og veier lite, men vil i overskuelig fremtid forbli adskillig tyngre enn flytende drivstoff og gassturbiner som brukes i dag Biogass er lovende som drivstoff Men ennå er det få steder å fylle tanken. Føreløpig er det for det meste renevasjonsbiler og busser som går i et område som bruker biogass på tanken

Metan utvinnes i meget store mengder fra en rekke gass- og olje/gass-felter forskjellige steder i verden, se naturgass.Også i Nordsjøen er det betydelige forekomster av metan, særlig i norsk, britisk og nederlandsk sektor. Ekofisk-, Frigg- og Statfjordfeltene inneholder alle store mengder metan. Videre er det betydelige forekomster i feltene utenfor Midt- og Nord-Norge Hvorfor er metangass å foretrekke som drivstoff i stedet for fossil energi? Forklar hvordan biomasse kan brukes som drivstoff i kjøretøy. Hva er fordelen med biodiesel fremfor vanlig diesel? Fordypningsoppgaver. Hvordan virker et fjernvarmeanlegg? Vis eventuelt med en skisse eller illustrasjon

Metan - Wikipedi

 1. Hei, Biologen. Jeg er student som skriver en oppgave som omhandler LNG som drivstoff for skip. Jeg har et grunnleggende spørsmål angående metangass som jeg håper dere kan oppklare. Metan kan som kjent hentes opp fra reservoar i jordgrunnen for så å nedfryses til LNG(flytende naturgass) som i hovedsak brukes som drivstoff. Flere artikler kaller metan en fo
 2. Frosset metangass truer klimaet. - Analyser av iskjerner som er 850.000 år gamle, viser ingen tegn på raske, store metanutslipp selv om det har vært varme perioder i dette tidsrommet
 3. Metangass Som Drivstoff Artikkel. Bla gjennom våre metangass som drivstoff galleri. metan som drivstoff og me halutaan olla neekereitä 2020. Mer. Updated on. October 05 2020. Metangass Som Drivstoff galleri. Biogassen bestr av 60 ca % formel kjemisk ch4, som. bilde

Metangass Fare

 1. Biogass er en gass som produseres gjennom anaerob nedbryting av organisk materiale, for eksempel i myrer, deponier eller gjødselhauger.Prosessen kalles gjerne anaerob utråtning (engelsk: anaerobic digestion) og kjennetegnes ved at prosessen forgår uten luft, i motsetning til aerob utråtning, som foregår med luft
 2. Nå er de to første av fire kjemikalietankere på 50.000 tonn døpt ved kai hos Hyundai i Korea. Ytterligere to skip leveres i løpet av året. Det er verdens første tankskip som er bygget for å gå på metanol som drivstoff. Bare svenske Stena Line slo de norske skipene
 3. Bioenergi som drivstoff. Foredlet biomasse, som bioetanol og biodiesel, brukes til å drive forbrenningsmotorer i kjøretøy. I 2017 utgjorde andelen biodrivstoff som ble brukt i Norge nesten 20 %. Halvparten av biodrivstoffet kom fra palmeolje. I Sverige selger mange bensinstasjoner E85, en blanding med 85 prosent etanol og 15 prosent bensin
 4. dre drivstoff, eller bil med et alternativt drivstoff, for eksempel bensin blandet med metanol eller bare metanol, eller bil som blir drevet med brenselceller eller hydrogen; bruke tykkere isolasjon i hus og senke innetemperaturen, særlig i rom som ikke brukes; Økt fotosyntes
 5. Husdyr slipper ut klimagasser i form av metan (CH4) som blir produsert under fordøyelsen av fôret og ved nedbryting av gjødsel, og lystgass (N2O) dannet fra nitrogen (N) i gjødsla. Det samlede utslippet av klimagasser fra husdyra i Norge er 3,3 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter (2016). Av dette utgjør CH4 fra fordøyelsen hele 70 prosent
 6. ne om at skog som råtner produserer metangass, som igjen har 22 ganger så høy klimavirkning som CO2. Det er derfor myndighetene har pålagt fakling (avbrenning) av metangass fra alle søppelfyllinger: Ved å brenne metangassen, reduserer man klimapåvirkningen fra metangassen 22 ganger - siden man reduserer den til CO2 og vann

Biogass - verdifullt, effektivt og med dobbel klimanytte

Matavfall - ROAF: Romerike avfallsforedling IK

 1. Uansett hva slag drivstoff man bruker i de to motortypene, er dieselmotoren alltid overlegent mest energieffektiv. Det er jo derfor vi ser dieselmotorer på alle tyngre kjøretøy, forklarer han. Med komprimert metangass på tanken, kjører en gassdreven lastebil med Ottomotor 15-20 mil på en tank
 2. Metangass (CH4) som produseres i bioreaktorer fra organisk restmateriale (avfall og biprodukter). og den anvendes helst som biogass drivstoff. Oppgradering til LBG er også den mest kostnadsefektive og miljøvennlige måten å transportere biogass på. LBG er velegnet som drivstoff i tunge kjøretøy og skip
 3. Matavfall og slam blir drivstoff. Matavfall og slam fra et område på størrelse med Belgia leveres til biogassfabrikken i Verdal. De spiser opp alt det nedbrytbare organiske materialet slik at det som er igjen er metangass og gjødsel. Råtnetank-prosessen tar 12 dager
 4. Naturgass kan brukes som drivstoff for biler. Hydrogendrivstoff, drivstoff basert på forbrenning av hydrogen. Hydrogen forekommer ikke fritt i naturen men kan produseres for eksempel fra vann eller metangass ved tilførsel av energi. Stoffet er således bare energibærer; ikke en selvstendig energiform, men et «lager» for energi
 5. Metangass (CH4) som produseres i bioreaktorer fra organisk restmateriale (avfall og biprodukter). BIOGASS DRIVSTOFF Biogass som er renset og oppgradert til drivstoffkvalitet. Til kjøretøy (bil, buss, o.l.) er det vanlig å stille krav om en renhet og drivstoffkvalitet tilsvarende svensk standard SS 15 54 38
 6. g. Mange bønder har oppdaget nytten til husdyrgjødsel på sin egen gård

Knottgenerator var et av flere folkelige navn i Norge på vedgassgenerator eller vedgassaggregat som ble brukt til å produsere (generere) vedgass, gass av ved i form av «knott». Slike anlegg ble særlig brukt for å gi drivstoff til biler under andre verdenskrig da det var stor mangel på bensin LPG som i dagligtale omtales som propan er oftest en blanding av propan og butan. 1 Sm 3 er målt ved 1 atm trykk og temperatur på 15 O C (tilsvarer ca 0,948 Nm 3). 1 Nm 3 er målt ved 1 atm trykk og temperatur på 0 O C (tilsvarer ca 1,055 Sm 3). NB - alle brennverdier er oppgitt som nedre (netto) verdier Dermed kan vi i prinsippet lage drivstoff av luften vi omgir oss med, men dette er i følge forskerne er fremtidsscenario som krever mange års forskning og utprøving. Publisert 06.08.2010, kl. 19.5 Naturgass er luktfri, ikke giftig og er lettere enn luft. Ved en eventuell lekkasje vil naturgassen raskt stige til værs og fortynnes til konsentrasjoner som ikke er brennbare. Naturgass tilsettes et kraftig luktestoff for å kunne detekteres ved eventuelle lekkasjer Fra peanøttolje til metangass. Det drivstoffet som driver dieselmotoren har gjennomgått en betydelig utvikling i løpet av sin 119 år lange historie. Så mye at i dag begynner det drivstoffet vi tradisjonelt, om enn noe forenklet, kaller «diesel» å gi plass for alternativer med mindre miljøpåvirkning, slik som biogass og DME

Dette fører til at det blir dannet metangass som blir liggende øverst i tankene. ·Metangass er en miljøversting, og har 20 ganger større miljøskadelig effekt enn f.eks. CO2. ·I stedet for å gå ut av anlegget som miljøskadelig utslipp, pumpes gassen til et oppgraderingsanlegg der den blir tilført mer metan for å kunne fungere i en bilmotor Kommersiell bruk av metangass Metan ble først isolert i 1770-årene av Alessandro Volta mens han studerte myr gass ved Lago Maggiore på Swiss-italienske grensen. Det er ekstremt brannfarlig og relativt rikelig, noe som gjør det til et attraktivt drivstoff kilde. Brennende metan i Fossilt brennstoff som olje, kull og gass fungerer svært effektivt som drivstoff, og det blir derfor hentet opp fra havet i enorme mengder i dag. Mest sannsynligvis går vi tom for disse fossile brennstoffene om 30-50 år, og det tar flere millioner av år før det dannes nytt fossil brennstoff Metangass Fakta Metan er et naturlig forekommende, brennbar gass som er fargeløs og luktfri. Metan er hovedkomponenten i naturgass; 97 prosent (i volum) av naturgass er metan. De forskjellige navn for metan er: R 50, myr gass, biogass og fyre fuktig. Metan er mye b

Slik blir søppelet ditt til drivstoff - Aftenposte

Iveco Daily for metangass leveres med en 3,0 liters FPT CNG-motor som yter 136 hk og har et største dreiemoment på 350 Nm. Ved bruk av biogass er avgassutslippene meget beskjedne sammenlignet med fossilt drivstoff. Den batteridrevne versjonen har en el-motor på 80 kW og et dreiemoment på 300 Nm. Elektriske kjøretøy har ingen lokale utslipp I dette århundret har forskerne utviklet nye måter å bruke biomassen på. F.eks. blir dyregjødsel brukt. Det blir brutt ned av bakterier slik at det danner seg metangass/biogass. Gassen blir brent for varme og brukt til drivstoff i biler. Biogass blir brukt på steder som har mye dyregjødsel

TINE gir full gass på kumøk

- Det betyr at hunde- og kattebestanden i Norge står ansvarlig for like store utslipp av klimagasser som drivstoffet (bensin og diesel) til 200-250 000 personbiler, hevder Harstad. CO2-ekvivalenter. CO2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap Motstykke er fossil energi som er av biologisk materiale som ble produsert for millioner av år siden. Bioenergi omfatter ved (flis, trepellets, briketter, skogsavfall), halm, torv og avfall fra treforedlingsindustri. Bioenergi kan også omfatte biodrivstoff fra avfall og dyrefett. Metangass fra biologisk avfall og husdyrgjødsel Biodiesel (også kjent som FAME-drivstoff - Fatty Acid Methyl Ester) kan utvinnes fra rapsolje og brukt matolje. Den er tilgjengelig i store mengder, og kan også blandes med diesel. Naturgass er metangass fra lommer i jordskorpen. Selv om det er et fossilt drivstoff, slipper det ut mindre CO₂ enn diesel

Hvorfor er metangass å foretrekke som drivstoff i stedet for fossilt energi? Oppgave 6. Forklar hvordan biomasse kan brukes som drivstoff i kjøretøy? Oppgave 7. Hva er fordelen med biodiesel fremfor vanlig diesel? Lagt inn av Unknown kl. 13:32. Send dette via e-post Blogg dette Som i 2011, er den viktigste bruken for anaerob nedbrytning av menneskelig industrien til å produsere metangass for drivstoff og elektrisitet. Dette gjøres i avfallsbehandlingsanlegg som behandler landbruksavfall som gjødsel eller kommunalt avfall - Som brenselcelle kan den kjøre på flere typer drivstoff, som syntesegasser fra en reformer som CO og ulike hydrokarboner, sier von Olshausen. Han er enig i at det å bruke hydrogen direkte som drivstoff kan være et like godt og bedre alternativ for personbiler Metan er den enkleste organiske forbindelse og hydrokarbon, med den kjemiske formelen CH4 og en molekylvekt på 16,043 g / mol. Metan brukes i kjemisk industri for å produsere en blanding av karbonmonoksid og hydrogen som kalles syntesegassen. Hovedsakelig brukes metan som drivstoff for kraftproduksjon og i.

Naturgass som drivstoff Nå kjører de aller fleste biler på bensin eller diesel, men metan i gassform har blitt utrolig ettertraktet de siste årene. Brasil, for eksempel, har valgt å gå helt over til gass - nå gror de sukkerrør overalt der de kan, og bryter disse ned til metanol, som deretter fylles på i bilene og omgjøres til metangass av spesielle motorer Dette forretningsområdet blir senere utvidet til å omfatte salg og produksjon av nitrogengeneratorer og oppgraderingsanlegg for metangass som drivstoff. 1997 - Etablering av EPTEC AS Pumpeavdelingene i EPTEC Gruppen blir skilt ut av de ulike selskaper dette året Metangass-traktor fra Massey Ferguson. profi.com jobber forsknings- og utviklingsavdelingen til Massey Ferguson med muligheten for å bruke alternative drivstoff på merkets traktorer. Noen vil ta plassen som i dag tas opp av dieseltanken, mens et par trolig skal festes til siden av hytta Resultatet blir metangass som blant annet brukes til drivstoff til busser. Fire busser i Fredrikstad går på metangass. Han sier at kjøttdeigen gjør jobben som effektivt drivstoff

Dette må du vite om hydrogen - Forskning

Biogass er metangass som produseres av biologisk materiale som for eksempel matavfall og kloakkslam. Gassen som oppstår består av 65 prosent metan og 35 prosent CO 2 . For å kunne bruke gassen som drivstoff, fjernes CO 2 , slik at metaninnholdet blir 97-98 prosent Biogass Nes (Akershus) Zoom. prev next nex Veolia Miljø satser på miljøvennlig drivstoff og åpner Oslos første biogasstasjon. Biogassen som vil brukes til Veolia Miljøs renovasjonsbiler, består av renset metangass fra behandling av kloakkslam og matavfall. Biogassen produseres ved Oslo kommune, Vann- og avløpsetatens anlegg på Bekkelaget og leveres av AGA AS

Biogass er lovende som drivstoff - NRK Vestfold og

metan - Store norske leksiko

- Her skal metangass foredles til drivstoff, istedenfor å bli sluppet ut i atmosfæren. Nå går bare en prosent av gjødselen til biogassanlegg, mens Stortingets mål er 30 prosent. Flere biogassanlegg er under utvikling, blant annet i Hardanger, Voss og på Husnes Hjemmelaget Metangass Generatorer Metangass, produsert av ulike avfallskilder, som kompost hauger og husdyrgjødsel, frigjøres i store mengder inn i jordens atmosfære hver dag. En drivhusgass og en potensiell miljøfare, har metan også blitt utnyttet til bruk som drivstoff. I dag, noe

Energi for fremtiden: Valgfri oppgave: BioenergiIveco satser stort på miljøet med gass- og batteridrevne

Bioenergi - Kunnskapsfil

Volvo satser stort i forskning på alternative drivstoffer og har testprogrammer for alle de sju forskjellige teknologiene. Et av de mest lovende er denne kombinasjonen av metangass, ofte kalt biogass, og diesel. Som et ledd i forskningen har avfallshåndteringsfirmaet Ragn-Sells overtatt to biler som skal benyttes til renovasjon i Asker kommune Biogass utvinnes ved foredling av metangass fra kloakkrenseanlegg, og fra andre anlegg der det utvikles metangass som for eksempel slakterier. Biogassen brukes blant annet som drivstoff for busser. AGA har et eget utviklingssenter i Ålesund for fiskeoppdrett og vann, med egen forsøkshall For å kunne benytte biogass til drivstoff, Uforbrent metangass har en klimapåvirkning som er mer enn 20 ganger CO2 utslipp etter forbrenning Hvordan komprimere metangass til væske. Metan er svært brennbar og brukes ofte som drivstoff i industrielle applikasjoner. Metan finnes vanligvis i gassformet tilstand på grunn av temperaturer og trykk som finnes naturlig på jorden. Du må utøve mye press på metan,. Ammoniakk er en fargeløs gass med stikkende lukt som er lett løselig i vann. Den kjemiske formelen er NH3.Ammoniakkmolekylet er pyramideformet. N-H-avstanden er 102 pm (pikometer), og H-N-H-vinkelen er 107,8o.

Metangass Spør en biolo

- Metangass er drivstoffet som vil bli et bærekraftig alternativ til diesel på lang sikt. Akkurat nå ligger fokuset på å jobbe sammen med de ulike offentlige myndighetene og private selskapene for å sette sammen relevante regler og skape de riktige forholdene for positiv utvikling, sier Lars Mårtensson, miljøsjef hos Volvo Trucks Biodrivstoffet metangass kan erstatte fossilt brensel i kjøretøyer, båter, strømproduksjon og varmeanlegg. Biogjødselet kan bli spredd på jordene som vanlig husdyrgjødsel, men uten lukt! I tillegg kan man produsere tørt gjødsel, gjødsel til økologiske bønder, torvfritt .jordforbedringsmiddel og kjemikalier som fosfor • Biogass drivstoff for busser og søppelbiler Foto: Marion Haslien Flere steder i landet har nå busser med biogass som drivstoff. Bilde: ordføreren i Fredrikstad, Eva Kristin Andersen, på en av kommunens søppelbiler drevet med biogass. satser på karbonnøytral metangass fra kloakkrenseanlegg som drivstoff for busser og søppelbiler

Hvis det kommer inn brennbart materiale, som for eksempel metangass, i tillegg til drivstoffet som antennes, da kan det føre til at en får så stor effekt i brennkammeret at motoren kan havarere Metangass blir brukt som drivstoff i biler og busser. 3.20 Hvordan kan vi framstille plast av naturgass? Nevn to plasttyper. Av alkene, eten og propen kan vi lage plasttypene polyeten og polypropen om vi tilsetter grunnstoffet klor til alkynet etyn, kan vi lage plasten polyvinylklorid Gass som drivstoff. Metangass er en samlebetegnelse på biogass og naturgass, begge består hovedsakelig av metan. Naturgass er et fossilt produkt som er mellom 40 og 500 millioner år gammel, og utvinnes fra jordens indre. Biogass ligner på naturgass,. Det tilsvarer drivstoff-forbruket til 4000 privatbiler med årlig kjørelengde på 15 000 km. Utslipp av metangass er et kjent klimaproblem. og organisk avfall. Biogass dannes og blir oppgradert for salg til Lyse AS. CO 2-en som tas ut av biogassen benyttes som mat til planter og biorestene blir brukt som gjødsel og jordforbedring

Metangass truer klimaet - NRK Viten - Nyheter innen

Biogassanlegget, som ligger utenfor Tønsberg, produserer biogass som skal benyttes som drivstoff, og det som blir igjen etter produksjonen er en næringsrik flytende biogjødsel. Navnet Den Magiske Fabrikken har blant annet bakgrunn i at man her vil produsere ny, klimavennlig mat ved gjenvinning av matavfall og husdyrgjødsel, i tillegg til den klimavennlige biogassen. Noe av gassen skal brukes som drivstoff for busser. Vanligvis må man bygge store anlegg som kan romme mye bioavfall som omdannes til metangass. Denne samles opp gjennom en periode på 40 til 60 dager. - Med vår patenterte prosess tar det fem til syv dager fra grisene og kyrene gjør fra seg,. Organisk materiale i deponi gjennomgår anaerob nedbrytning dypt inne i deponimassen, og i spesialdesignede deponier den resulterende metangass er fanget for senere bruk som drivstoff. Småskala produksjon av biogass elektrisitet skjer primært på gårder der husdyrgjødsel omdannes til metan gass ved hjelp av en anaerob nedbrytningsenhet Veolia Miljø satser på miljøvennlig drivstoff og åpner Oslos første biogasstasjon. Biogassen som vil brukes til Veolia Miljøs renovasjonsbiler, består av renset metangass fra behandling av. Under panseret på Volvo FE CNG skjuler det seg en ny Euro 6-motor - som drives bare av komprimert naturgass med tennpluggteknologi. Den er også utstyrt med automatgir. Derfor kan du forvente deg de samme produktivitets- og kjøreegenskapene som for en vanlig Volvo FE. Forskjellen er at denne lastebilen er utviklet for kortere strekninger der du stanser og starter ofte, for eksempel.

Bioenergi Tuan Ek

Anlegget produserer i dag metangass tilsvarende én million liter diesel i året. Gassen fylles på containere som enkelt distribueres videre til fyllestasjoner. HIAS har allerede avtale med AGA om levering av drivstoff til busser i Oslo-området samtidig som alle egne renovasjonsbiler skal gå på biogass fra 2017 I motsetning til biodiesel som er det bussene på Nord-Jæren kjører på i dag, Med biogass reduserer du utslipp av metangass fra mat- og landbruksavfallet betydelig. Velg lokalprodusert drivstoff til bussveien Det er også en luktfri gass, som ikke er så lett å sette lukt på, som endel andre gasser, nettopp pga flyktigheten. Skal den fraktes i flytende form, så må man kjøle den ned mot ganske ekstremt lav temperatur ved normalt trykk ( -259 til -253 °C) , alternativt øke trykket ganske mye

Våre forretningsområder | Lindum - for miljøets skyld

Metangass - Et viktig prosjekt det nå jobbes med er å utnytte metangassen som oppstår under kompostering av matavfall. Det er et spennende prosjekt som litt fram i tid kan gjøre oss selvforsynt med bio-drivstoff og erstatte forbruk av 400.000 liter diesel i året, sier han fornøyd Ut igjen kommer metangass som fylles på busser og renovasjonsbiler som drivstoff, mens restproduktene; biogjødsel og CO2 nå utnyttes til tomat-dyrking i et pilotveksthus tilknyttet fabrikken. - Vi ønsket å lage et system som er 100 prosent bærekraftig Fremtidens drivstoff? - - Vitenskapene - 2020. Vitenskapene. Siste nytt ; BUBBLER av metangass som stiger fra havbunnen utenfor Oregon-kysten, ble fanget under tette lag av lera for å danne hydratprøven vist her. Med tanke på den enorme mengden av marine metanhydratforekomster.

Her skal nå renovasjonsbilene tanke sine tanker med biogass i form av en metangass som er renset og foredlet, slik at den nå holde en forbrenningsmotor i gang - uten å slippe ut de skadelige stoffene som kommer fra tunge dieselmotorer. - Dette er virkelig kortreist drivstoff, sier kommunikasjonsrådgiver Karine Bogsti i Sirkula Over hele landet ligger søppelfyllinger og kloakkrenseanlegg som potensielle drivstoffleverandører. Nedbrytingen av organisk materiale frigjør metangass. Metan egner seg godt til drivstoff, og teknologien er tilgjengelig. I Fredrikstad kjører bybusser med metangass i tankene, utvunnet og foredlet av gjærende kloakkslam fra FREVAR

Metangass-traktor fra Massey Ferguson - TraktorNå gir VEAS gass - Enova SFFredriksstad Blad - Storsatsing på miljøvennlig drivstoffFrukt og grønt er miljømatVerdensrommet - Mer

Hvordan bygge en 55-Gallon Drum Metan Rötningskammare En anaerob eller metan, serverer koker tre formål. Først kokeren bryter ned organiske avfall. For det andre bryter ned organisk avfall og avgir metangass som kan drivstoff ulike systemer eller varme hjem. Tredje, kan væsken biprodukt av nedbrytning *WLTP-forskrifter (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Prosedyre), som måler drivstoff, energiforbruk, rekkevidde og utslipp på personbiler i Europa. Dette er designet for å gi tall som er nærmere reell kjøreatferd. Rekkevidden avhenger av omgivelsestemperatur, batteriets ladenivå og tilstand,. Hvert år produserer hver av oss i gjennomsnitt 411 kilo avfall. Det blir veldig mange tonn matavfall som sammen med avløpsslam utgjør de viktigste råvarene for biogassproduksjon. Hvis vi ikke benytter dette avfallet til biogass og biogjødsel, sløser vi med ressursene og brenner klimafiendtlig metangass som produseres naturlig fra avfallet Lavutslippsutvalget ble oppnevnt i statsråd våren 2005. Utvalget skal utrede hvordan Norge kan kutte nasjonale utslipp av klimagasser med 50-80 prosent innen 2050. Arbeidet skal munne ut i en rapport som skal leveres høsten 2006

 • Lyssensor biltema.
 • Volbeat norge 2018.
 • Acciaio chirurgico nichel.
 • Zoosk konto löschen facebook.
 • Risikovurdering skjema nelfo.
 • Kremering av katt oslo.
 • Kangalfische kaufen österreich.
 • Jula knaggrekke.
 • Couscous mit feta.
 • Hva er uregelrette verb.
 • Fifa 18 pris ps3.
 • Elden.
 • Todesstrafe methoden heute.
 • Smerter i håndledd og albue.
 • Prinz philip england deutsche vorfahren.
 • Parador de malaga golf.
 • Nordena tromsø.
 • Test passat 190 4motion.
 • Nandina domestica pflege.
 • Salzgitter bad volleyball.
 • Stadtbibliothek cuxhaven katalog.
 • Aufklärung sexualität comic.
 • Lutter wegner gendarmenmarkt weihnachtsmarkt.
 • Stadt niederkassel.
 • Can this video get 1 million dislikes.
 • Pitbull terje går amok.
 • Flaggor färglägga.
 • Framgångsrik marknadsföring.
 • Gran canaria intressanta platser.
 • Wohnbaugesellschaften oldenburg.
 • Viber download free for pc.
 • Entdeckt hannover.
 • Gel batteri.
 • Hvite lus på inneplanter.
 • Immobilien volksbank bad driburg brakel steinheim.
 • Digitale plattformen maschinenbau.
 • Futbin sbc marquee matchups.
 • Al ko snøfreser forhandler.
 • Fuglepigger biltema.
 • Amurgädda.
 • Ausflugsziele potsdam.